Vision, Passion, Skills, Know-How, Ethical Principles.

Суис Апрувъл Блек Сий, със седалище в гр. Бургас, България, е дружество за инспекция и сертификация на системи за управление, действащо както на територията на Р България, така и в Русия, Турция, Украйна, Грузия и Румъния. Международнoто дружество е основно активно в географските райони на Югоизточна Европа, Близкия Изток, Азия и Персийския залив.

Swiss Approval Black Sea, based in Burgas, Bulgaria, is an Inspection and Certification Company operating in Bulgaria territory, and acting also in Russia, Turkey, Ukraine, Georgia & Romania. The International Company is principally active in the geographical areas of South East Europe, Middle East, Asia and Gulf.


Image

Суис Апрувъл Блек Сий, със седалище в гр. Бургас, България, е пълноправен член на международната организация Swiss Approval International. Дружеството е първокласен партньор в сферата на инспекции на съвременни технологии, технически оценки и сертифициране, на базата на научна експертиза, дългогодишен опит, иновации и техническо ноу-хау.

Swiss Approval Black Sea, based in Burgas, Bulgaria, is full member of Swiss Approval International network. The Company is a Premium Partner in the field of Advanced Technology Inspection, Technical Assessments and Certification sector, incorporating experience, scientific expertise, innovation and advanced technical know-how.

0+

Accredited Activities and Services on total of services
0%

Returned Customers
0

Years of Experience
Image
Image

Profile

Swiss Approval е инженерна компания, с иновативен подход в областта на сертифицирането и използване на модерни технологии и специфично ноу-хау в различни области на инспекции и сертифициране. # Swiss Approval is an Engineering Company, with innovative approach in the Certification business, and use of advanced technologies and specific know-how, in different inspection and certification areas.

#Компанията вече присъства в 16 страни на 4 континента и основно действа в Югоизточна Европа, Близкия Изток, страните от Персийския залив и САЩ. # The Company is already present in 16 Countries in 4 Continents, and principally active in South – East Europe, Middle East, Gulf Countries, and US.

С активното сътрудничество на повече от 250 високо квалифицирани инженери, служители на пълен работен ден, успяваме да реализираме стратегическата цел и основен фокус на нашето дружество, а именно, да установим стабилни партньорства и ползващи се с доверие корпоративни взаимоотношения, в резултат на които ще има непрекъснато взаимодействие с добавена стойност, което ще доведе до ползи в резултата на клиента. # With more than 250 professional Engineers as full time Employees, our company’s strategic goal and central focus is to establish solid partnerships and entrusted corporate relationships, the framework of which will be a continuous added value interaction resulting to benefits in the customer’s outcome.

В резулатт на повече от 20 години непрекъснат и усилен труд, с начало положено през 1999 год., можем да заявим, че над 3000 мащабни, средни и малки компании разчитат на нас, а над 4000 физически лица предприемачи са поискали нашите услуги, за да отговорят на техните нужди. # The outcome of 20 + continuous years of activity, since 1999, is that over 3000 large-scale, medium- scale and small companies rely on us, and more than 4000 individuals entrepreneurs, requested our services in order to meet their needs.

Company Management Structure

 

Services Overview

Сертифициране на системи за управление - ISO 17021 Акредитиран # Безопасност на продукта - ISO 17025 Акредитация (в процес) # Сертифициране на персонал - ISO 17024 Акредитиран # Услуги и процеси Оценка на съответствието - ISO 17065 Акредитация # Трета страна Инспекция, мониторинг и одобрение - ISO 17020 акредитиран # Management systems certification – ISO 17021 Accredited # Product safety - ISO 17025 Accreditation (under process) # Personnel Certification – ISO 17024 Accredited # Services & Processes Conformity Assessment – ISO 17065 Accreditation # Third Party Inspection, Monitoring and Approval – ISO 17020 accredited

Нотифициран Орган за Сертификация (NoBo) - Европейските директиви признаха дружеството като Орган за Сертификация под номер 2221 за 5 европейски директиви. # Notified Body Services (NoBo) – European Directives recognised Body Number 2221 for 5 European Directives.

Swiss Approval International е орган за инспекции и сертифициране и има 3 нива на управление # SWISS APPROVAL INTERNATIONAL Inspection and Certification Body has 3 levels of Management:

Институционалният Съвет на директорите, който действа от името на Дружеството по силата на Конфедерационните Хелветински закони и финансови институции. # The Institutional Board of Directors, which is acting on behalf of the Company under the Confederation Helvetian Laws and Financial Institutions.

Управителният Съвет, който действа от името на Дружеството относно операциите и процесите, развитието на нови пазари, техническата компетентност на инспекциите и одитите, както и цялостния мониторинг на оперативно, структурно и техническо ниво по отношение на международния пазар # The Governing Board, which is acting on behalf of the Company on the Operations and Processes, the Development of New Markets, the Technical Competence of inspection and Audits, as well as the overall monitoring on operational, structural and technical level, regarding the International Market.

Съветът за акредитация, действащ от името на Дружеството, който гарантира безпристрастността, прозрачността и наличие конфликт на интереси между заинтересованите страни. Състои се главно от представители на пазара, представители на академичното общество, асоциации на потребителите и др. Съставът на Акредитационния Съвет варира в зависимост от вида на акредитацията, която е призвана да подкрепя, според специализацията и познанията си. # The Accreditation Board is acting on behalf of the Company, ensuring the Impartiality, Transparency and Non Conflict of Interest between stakeholders. It consists mainly of Market Representatives, Academic Society Representatives, Consumers Associations, etc.. Accreditation Board Composition varies depending on the type of accreditation, which is called to support, by its specialisation and knowledge.

Consumers Awareness & Protection. The New Management Philosophy

With an emphasis on “social volunteering” for consumer protection, we have developed a pioneering Corporate “Consumers Awareness Program”, through a voluntary contribution, towards the Global Market.

The program is addressed to Technical Staff and Scientists, employees in the field of industrial production and manufacturing, processing and services, as well as to unemployed Graduates and Scientists of all kinds, who have a special social and scientific interest in defending consumer interests, from the use of products and services on a large scale.

Image