Image

Инспекционни и сертификационни услуги

Inspection & Certification Services

Ние сме най-добрите по отношение на Ефективност, Цени, Брандиране, използване на Съвремени Технологии.

We are the Best, in Terms of Efficiency, Pricing, Branding, use of Advanced Technology.


Image

6-те причини да изберете Суис Апрувъл.

The 6 reasons to choose Swiss Approval.


  1. конкурентни цени. # Competitive Pricing.
  2. Използване на съвремени технологии. # Use of Advanced Technology.
  3. Разпознаваемост на името. # Branding penetration.
  4. Бърз отговор и квалифициран персонал. # Fast Response & Qualified Staff.
  5. Иновативни услуги. # Innovative Services.
  6. Акредитиран и Нотифициран Орган за Сертифициране [NoBo]. # Accredited & Notified Body Services [NoBo].

Image
ISO 17021 Standard

Сертифициране на системи за управление # Management Systems Certification

Image
ISO 17020 Standard

Промишлени инспекции # Industrial Inspection Services

Creeping Waves Advanced NDT
ISO 17020 Standard

Разширено NDT # Advanced NDT

Image
Brand Certification

Услуги за сертифициране на хотелиерството # Hospitality Certification Services


Image
Brand Certification

Мебелно лабораторно тестване # Furniture Laboratory Testing

Image
ISO 27021 Standard

Услуги за сертифициране на здравни грижи # Health Care Certification Services


Image
Brand Certification

Оценка и проверка на сгради # Buildings Assessment and Verification

Image
ISO 17024 Standard

Услуги за сертифициране на персонал # Personnel Certification Services


Image
ISO 17020 / 17065 Standards

Акредитиран и Нотифициран Орган за Сертифициране # Notified Body Services